پروژه های راه سازی

ادامه مطلب
عميات تعريض و آسفالت محور اروميه – اشنويه

عميات تعريض و آسفالت محور اروميه – اشنويه

ادامه مطلب
عمليات اجرايي محور اروميه – سرو به طول كلي 30 km

عمليات اجرايي محور اروميه – سرو به طول كلي 30 km

ادامه مطلب
عمليات اجراي زير سازي راه آهن مراغه – اروميه

عمليات اجراي زير سازي راه آهن مراغه – اروميه

ادامه مطلب
احداث و آسفالت راه دسترسي ايستگاه راه آهن اروميه

احداث و آسفالت راه دسترسي ايستگاه راه آهن اروميه