عمليات اجرايي محور اروميه – سرو به طول كلي 30 km

slide-2feca5b
slide-2f3b086

كارفرما:

اداره كل راه و شهرسازي استان آذر بايجان غربي

موقعیت جغرافیایی طرح:

عمليات اجرايي محور اروميه-سرو به طول كلي 30 كيلومتر به همراه دوربرگردان ها در قالب 6 قرارداد

پیمانکار اصلی:

شرکت ارومیه شن ریز

وضعيت پروژه:

 اتمام