خدمات ما

خدمات ارومیه شن ریز را بشناسید

اهداف خیر خواهانه

پرداختن به فعالیت‌های خیریه همواره در دستور کار ارومیه شن ریز بوده است. ما بر آن هستیم تا با ساخت مدرسه و آموزشگاه و همچنین احداث راه به شکل رایگان، سهمی کوچک در آبادسازی مناطق محروم و کمک به تحصیل فرزندان این مرز و بود داشته باشیم

شرکت ارومیه شنریز