پروژه ها

ادامه مطلب
عميات تعريض و آسفالت محور اروميه – اشنويه

عميات تعريض و آسفالت محور اروميه – اشنويه

ادامه مطلب
عمليات تهيه، حمل و نصب نيوجرسي بتني مفصل دار محورهای منتهی به مرز تمرچین

عمليات تهيه، حمل و نصب نيوجرسي بتني مفصل دار محورهای منتهی به مرز تمرچین

ادامه مطلب
عمليات تهيه، حمل و نصب نيوجرسي بتني مفصل دار محور خوي – قطور

عمليات تهيه، حمل و نصب نيوجرسي بتني مفصل دار محور خوي – قطور

ادامه مطلب
عمليات تهيه، حمل و نصب نيوجرسي بتني مفصل دار محور ماكو

عمليات تهيه، حمل و نصب نيوجرسي بتني مفصل دار محور ماكو

ادامه مطلب
عمليات تهيه، حمل و نصب نيوجرسي بتني محور سلماس – خوي

عمليات تهيه، حمل و نصب نيوجرسي بتني محور سلماس – خوي

ادامه مطلب
عملیات نصب تجهیزات ايمني راه در محور اروميه – سرو به طول 30 km

عملیات نصب تجهیزات ايمني راه در محور اروميه – سرو به طول 30 km

ادامه مطلب
عمليات اجرايي محور اروميه – سرو به طول كلي 30 km

عمليات اجرايي محور اروميه – سرو به طول كلي 30 km

ادامه مطلب
عمليات اجراي زير سازي راه آهن مراغه – اروميه

عمليات اجراي زير سازي راه آهن مراغه – اروميه