احداث باند دوم محور اروميه – مياندوآب

كارفرما:

اداره كل راه و شهرسازي استان آذربايجان غربي

موقعیت جغرافیایی طرح:

عمليات احداث باند دوم محور اروميه – مياندوآب قطعه 1د به طول 12كيلومتر

پیمانکار اصلی:

شرکت ارومیه شن ریز

توضیحات:

———–

وضعيت پروژه:

 اتمام