عمليات تهيه، حمل و نصب نيوجرسي بتني محور سلماس – خوي

slide-2feca5b

كارفرما:

اداره كل راهداري وحمل و نقل جاده اي شهرستان اروميه

موقعیت جغرافیایی طرح:

عمليات تهيه، حمل و نصب نيوجرسي بتني مفصل دار قطعات 3 و 4 محور سلماس-خوي به طول 5 كيلومتر

پیمانکار اصلی:

شرکت ارومیه شن ریز

وضعيت پروژه:

 اتمام