عمليات تهيه، حمل و نصب نيوجرسي بتني مفصل دار محور ماكو

slide-2feca5b

كارفرما:

اداره كل راهداري وحمل و نقل جاده اي شهرستان اروميه

موقعیت جغرافیایی طرح:

عمليات تهيه، حمل و نصب نيوجرسي بتني مفصل دار محور ماكو تا گيت ورودي منطقه آزاد ماكو به طول 50 كيلومتر

پیمانکار اصلی:

شرکت ارومیه شن ریز

وضعيت پروژه:

در حل اجرا