عمليات تهيه، حمل و نصب نيوجرسي بتني مفصل دار محورهای منتهی به مرز تمرچین

slide-2feca5b

كارفرما:

اداره كل راهداري وحمل و نقل جاده اي شهرستان اروميه

موقعیت جغرافیایی طرح:

عمليات تهيه، حمل و نصب نيوجرسي بتني مفصل دار محورهای منتهی به مرز تمرچین

پیمانکار اصلی:

شرکت ارومیه شن ریز

وضعيت پروژه:

در حل اجرا