اعضای هیئت مدیره شرکت ارومیه شنریز

سمتنام و نام خانوادگی
رئيس هيأت مديره و مدير عاملادیک مجنونیانس
نايب رئيس هيأت مديرهساکو مجنونیانس
عضو هيأت مديرهساندرا مجنونیان
عضو هيأت مديرهسارینه مجنونیانس
عضو هيأت مديرهآدرینه مجنونیانس